Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM stanowi interdyscyplinarny zespół pracowników naukowych badających globalne zmiany środowiska przyrodniczego na szerokim tle czasowym ostatnich 2 mln lat (czwartorzęd). Aktywność naukowa pracowników IGiG UAM prowadzona jest w następujących dziedzinach badań:

  • Przeobrażenia antropogeniczne środowiska przyrodniczego – Antropocen
  • Zmiany globalne, w tym klimatu i biosfery
  • Geomorfologia i geozagrożenia
  • Sukcesja ekologiczna, przemiany sfery biotycznej i abiotycznej, rejestrowane w osadach jezior i torfowisk
  • Badania polarne na Antarktydzie i w Arktyce (stacja UAM na Spitsbergenie)
  • Analizy geoinformacyjnych i modelowanie geoinformacyjne
  • Monitoring środowiska przyrodniczego
  • Badania izotopowe dynamiki oceanu światowego w fanerozoiku
  • Rekonstrukcja na podstawie osadów i form rzeźby terenu, stanu i przemian środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie.
  • Studia nad strukturą i dynamiką współczesnych geoekosystemów jako podstawą do rekonstrukcji ich przeszłości, i prognozowania przemian.

Przy IGiG funkcjonuje również Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych.

Badania prowadzone przez zespoły pracowników IGiG UAM koncentrują się na obszarze Polski Północno-Zachodniej, a zwłaszcza w Wielkopolsce, Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Poza tym od wielu lat wykonywane są studia w strefach polarnych i subpolarnych półkuli północnej i południowej (Spitsbergen, Szetlandy Południowe).

Geneza i historia

Instytut Geoekologii i Geoinformacji powstał w 1981 roku w jako jeden z trzech utworzonych w ramach nowego Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Do roku 1999 nosił nazwę Instytutu Badań Czwartorzędu. Wówczas została ona rozszerzona na Instytut Badań Czwartorzędu i Geoekologii. Od roku 2004 do roku 2008 nosił nazwę Instytutu Paleogeografii i Geoekologii. Pierwszym dyrektorem Instytutu był w latach 1981-1984 prof. dr hab. Wojciech Stankowski, a kolejnym w latach 1984-2008 prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski. Obecnie funkcję tą sprawuje prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz.

Od początku istnienia w IGiG wypromowano 51 doktorów Geografii. Tytuł naukowy doktora habilitowanego uzyskało w ostatnich 25 latach 9 aktualnych lub byłych pracowników IGiG. Jeden przewód habilitacyjny jest aktualnie w toku.