MONOGRAFIE

 • Kozarski, S., 1981: Stratygrafia i chronologia Vistulianu Niziny Wielkopolskiej.
  (Sum.: Vistulian stratigraphy and chronology of the Great Poland Lowland). Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu, Seria Geografia, t. VI, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań, 44 str., 6 tabel, 6 ryc., 4 fot.. ISBN 83-01-03625-7, ISSN 0137-5970.
 • Kasprzak, L., Kozarski, S., 1984: Analiza facjalna osadów strefy marginalnej fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia w środkowej Wielkopolsce.
  (Sum.: Facies analysis of mariginal zone deposits produces by Poznań Phase of the last glaciation in Middle Great Poland). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 29, 54 str., 2 tabele, 9 ryc., 12 fot.. ISSN 0554-8128.
 • Rotnicki, K., Młynarczyk, Z., 1989: Późnovistuliańskie i holoceńskie formy i osady korytowe środkowej Prosny i ich paleohydrologiczna interpretacja.
  (Sum.: Late Vistulian and holocene channel forms and deposits of the middle Prosna River and their paleohydrological interpretation). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 43, 76 str., 2 tabele, 20 ryc. ISBN 83-232-0168-4. ISSN 0554-8128.
 • Karczewski, A., Morfogeneza strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze lobu Parsęty w Vistulianie (Pomorze Środkowe).
  (Sum.: Morphogenesis of the Pomeranian Phase mariginal zone in the Parsęta lobe region in the Vistulian (middle Pomerania)). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 43, 48 str., 15 ryc., 13 fot.. ISBN 83-232-0176-5. ISSN 0554-8128.
 • Kostrzewski, M.Pulina (red.), 1992. Metody hydrochemiczne w geomorfologii dynamicznej.
  Wybrane problemy, UŚ, Katowice.
 • Kostrzewski, A., Stach, A., 1994: Stacje terenowe monitoringu środowiska przyrodniczego w Polsce.
  Biblioteka Monitoringu Środowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Komitet Naukowy „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Warszawa, 325 str., 26 ryc., 90 tabel, 27 fot.
 • Kostrzewski, A., Mazurek, A., Zwoliński, Z., 1994: Dynamika transportu fluwialnego górnej Parsęty jako odbicie funkcjonowanie systemu zlewni.
  (Sum.: Dynamics of fluvial transport of the upper Parsęta River as a response of the catchment system). Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Instytut Badań Czwartorzędu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 165 str., 26 tabel, 62 ryc. ISBN 83-902295-3-6. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Kostrzewski, A., 1994 (red.): Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Stacja Bazowa Storkowo.
  Biblioteka Monitoringu Środowiska, Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Instytut Badań Czwartorzędu UAM, Warszawa, 246 str.
 • Filbrandt-Czaja, A., 1998: Historia roślinności północnej części Lednickiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem czynnika antropogenicznego.
  (Sum.: The Holocene history of vegetation of the northern part of Lednica Landscape Park with the special allowence of anthropogenic factor). Biblioteka Studiów Lednickich, Tom III, K. Tobolski (red.), 9-41 str., 13 tabel, 11 ryc., ISBN 83-903072-4-3.
 • Milecka, K., 1998: Historia działalności człowieka w okolicach Giecza i Wagowa w świetle analizy pyłkowej.
  (Sum.: History of human activity in Giecz and Wagowo areas based on pollen analysis). Biblioteka Studiów Lednickich, Tom III, K. Tobolski (red.), 43-95 str., 9 tabel, 40 ryc., ISBN 83-903072-4-3.
 • Tobolski, K., (red.) 1998: Paleoekologiczne studium późnoglacjalnych osadów Jeziora Lednica w Imiołkach (Lednicki Park Krajobrazowy).
  (Sum.: Palaeocological studies of Late Glacial sediments of Lake Lednica at Imiołki (Lednicki Landscape Park)). Biblioteka Studiów Lednickich, tom IV, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz, 80 str., 4 tabele, 30 ryc., ISBN 83-87933-00-7.
 • Makohonienko, M., 2000: Przyrodnicza historia Gniezna.
  Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM, tom 1, Wydawnictwo Homini, Bydgoszcz, 121 str., 26 tablic, 52 ryc., 9 fot., ISBN 83-87933-80-5.
 • Tobolski, K., 2000: Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych.
  Vademecum Geobotanicum, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 508 str., 20 tabel, 156 ryc., ISBN 83-01-13215-9.
 • Karczewski, A., Zwoliński, Zb., (red.), 2001. Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych.
  Monitoring, ochrona, edukacja. Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 587.
 • Kowalewski, G., 2003: Przeobrażenia jezior i mokradeł w strefie oddziaływania Zbiornika Koronowskiego.
  (Sum.: In Polish with English summary). Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM, tom 3, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 62 str., 3 tabele, 20 ryc., ISBN 83-89290-51-0.
 • Polcyn, M., 2003: Archeobotaniczna interpretacja wczesnośredniowiecznych, podwodnych warstw kulturowych z Ostrowa Lednickiego i Giecza.
  (Sum.: Archeobotanical interpretation of early Medieval subaquatic cultural layers from Ostrów Lednicki i Giecz). Biblioteka Studiów Lednickich, tom IX, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Lednica – Poznań, 77 str., 15 tabel, 7 tablic, 30 ryc., ISBN 83-917364-4-X.
 • Tobolski, K., 2003: Torfowiska na przykładzie Ziemi Świeckiej.
  Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Świecie. 255 str., 4 tabele, 47 ryc., 94 fot., ISBN 83-919299-1-4.
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb. (red.), 2003. Funkcjonowanie dawnych i współczesnych geoekosystemów Spitsbergenu.
  Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Poznań-Longyearbyen: 190.
  WWW
 • Kostrzewski, A., Pulina, M., Zwoliński, Zb., (red.), 2004. Glacjologia, geomorfologia i sedymentologia środowiska polarnego Spitsbergenu.
  Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Sosnowiec-Poznań-Longyearbyen: 310.
  WWW
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb. (eds.), 2007. Geodiversity of polar landforms.
  Landform Analysis, 5: 1-220. – WWW  
 • Kostrzewski, A., Zwoliński, Zb., Andrzejewski, L., Florek, W., Mazurek, M, Niewiarowski, W., Podgórski, Z., Rachlewicz, G., Smolska, E., Stach, A., Szmańda, J., Szpikowski, J., 2008. Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego. W: Współczesne przemiany rzeźby Polski.
  Starkel L., Kostrzewski A., Kotarba A., Krzemień K. (red), Wydawnictwo IGiGP UJ, Kraków: 271-325.
 • Zwoliński, Zb. (red.), 2009. GIS – platforma integracyjna geografii.
  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ss. 207.
 • Zwoliński, Zb. (red.), 2010. GIS – woda w środowisku.
  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: ss. 183. ISBN 978-83-61320-91-3.
 • Górska-Zabielska, M., 2010: Głazy narzutowe w Wielkopolsce.
  Prace i Studia z Geografii i Geologii, tom 18, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 69 str., 59 ryc., ISBN 978-83-62662-33-3
 • Mazurek, M., Zwoliński, Zb. (red.), 2011. Georóżnorodność rzeźby Wielkopolski.
  Landform Analysis 16: 1-196. – WWW  
 • Rachlewicz, G., Beylich, A.A., Zwolinski, Zb. (Eds), 2011. Sedimentary fluxes dynamics in the changing mountain and polar environment – monitoring, record & consequences.
  Working Group on Sediment Budgets in Cold Environments SEDIBUD 6th Workshop, Zakopane: 1-120. – WWW 
 • Zwoliński, Zb. (red.), 2011. Globalne zmiany klimatu i ich implikacje dla rzeźby Polski.
  Landform Analysis, 15: 1-80. – WWW  
 • Asfawossen, A., Zwoliński, Zb. (eds), 2012. Geoheritage: From geoarchaeology to geotourism.
  Quaestiones Geographicae 31(1). – WWW
 • Beylich, A.A., Zwoliński, Zb. (eds), 2012. Hydrogeomorphological processes in catchment geoecosystems.
  Zeitschrift für Geomorphologie, 56(SI 1). – WWW 
 • Mazurek, M., Zwoliński, Zb. (red.), 2012. Współczesne przemiany rzeźby terenu.
  Landform Analysis 20: 1-116. – WWW
 • Zwoliński, Zb. (red.), 2012. GIS – teledetekcja środowiska.
  Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Zwoliński, Zb., Kostrzewski, A., Pulina, M. (red.), 2013. Dawne i współczesne geoekosystemy Spitsbergenu. Polskie badania geomorfologiczne. Ancient and modern geoecosystems of Spitsbergen.
  Polish geomorphological research. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań, ss. 456.