ROZPRAWY DOKTORSKIE

 • Młynarczyk, Z., 1985: Rola wielkości i kształtu ziarna w transporcie fluwialnym.
  (Sum.: Role of grain size and shape in fluvial transport). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences), Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, tom 21, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 182 str., 6 tabel, 50 ryc., 4 fot.. ISBN 83-220-0234-3.
 • Antczak, B., 1986: Transformacja układu koryta i zanik bifurkacji Warty w Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej i południowej części poznańskiego w podczas późnego Vistulianu.
  (Sum.: Channel pattern conversion and cessation of the Warta River bifurcation in the Warsaw-Berlin Pradolina and the southern Poznań gap section during Late Vistulian). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 35, 111 str., 135 tabel, 30 ryc. PL ISSN 0554-8128.
 • Gonera, P., 1986: Zmiany geometrii koryt meandrowych Warty na tle wahań klimatycznych w późnym Vistulianie i holocenie.
  (Sum.: Changes in geometry of the Warta meandering channels against climatic fluctuations during Late Vistulian and Holocene). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 33, 84 str., 1 tabela, 29 ryc. PL ISSN 0554-8128.
 • Kasprzak, L., 1988: Dyferencjacja mechanizmów formowania stref marginalnych fazy leszczyńskiej i poznańskiej ostatniego zlodowacenia na Nizinie Wielkopolskiej.
  (Sum.: Mechanism differentiation in the formation of marginal Jones Leszno and Poznań phases of the last glaciation, Great Poland Lowland). Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (Polish Academy of Science, Institute of Geography and Spatial Organization), Dokumentacja Geograficzna, z. 5-6, Wrocław. 159 str., 3 tabele, 54 ryc. 7 fot..
 • Zwoliński, Z., 1989: Geomorficzne dostosowywanie się koryta Parsęty do aktualnego reżimu rzecznego.
  (Sum.: Geomorphic adjustment of the Parsęta channel to present-day river regime). Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (Polish Academy of Science, Institute of Geography and Spatial Organization), Dokumentacja Geograficzna, z. 3-4, Wrocław. 144 str., 12 tabel, 37 ryc..
 • Wojciechowski, A., 1990: Analiza litofacjalna osadów jeziora Gardno.
  (Sum.: Lithofacies analysis of Lake Gardno deposits). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 49, 120 str., 13 tabel, 35 ryc.. ISBN 83-232-0267-2, ISSN 0554-8128.
 • Górska, M., 2000: Wybrane właściwości petrograficzne vistuliańskich moren dennych środkowej i zachodniej Wielkopolski oraz ich znaczenie dla oceny dynamiki ostatniego lądolodu.
  (Sum.: Some petrographical features of Vistulian lodgement till in the central and southern Wielkopolska Lowland and their significance towards estimating the dynamics of the last ice sheet). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences), Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, tom 28, 145 str., 46 tabel, 82 ryc. ISBN 83-7063-269-6, ISSN 0137-9971.
 • Issmer, K., 2000: Późnoplejstoceńskie osady lessowe na seriach glacjalnych północnozachodniej Polski oraz ich paleogeograficzne znaczenie.
  (Sum.: Late pleistocene loess deposits on series of glacial deposits in northwestern Poland and their palaeogeographical implications). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences), Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, tom 27, 153 str., 20 tabel, 54 ryc., 26 fot., ISBN 83-7063-290-4, ISSN 0137-9971.
 • Mazurek, M., 2000: Zmienność transportu materiału rozpuszczonego w zlewni Kłudy jako przejaw współczesnych procesów denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie).
  (Sum.: Variations in solute transport in the Kłuda catchment as a reflection of the present-day processes of chemical denudation (West Pomerania)). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 62, 125 str., 6 tabel, 31 ryc. ISBN 83-232-1060-8. ISSN 0554-8128.
 • Schubert, T., 2003: Paleogeografia i paleoekologia Ostrowa Lednickiego.
  (Sum.: Paleogeography and paleoecology of Ostrów Lednicki). Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM, tom 4, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 80 str., 2 tabele, 62 ryc., ISBN 83-89290-56-1.
 • Stach, A., 2003: Uwarunkowania i funkcjonowanie procesów denudacji chemicznej mikrozlewni na obszarze młodoglacjalnym i ich wpływ na morfodynamikę stoków (zlewnia górnej Parsęty, Pomorze Zachodnie).
  (Sum.: Controls on and operation of chemical denudation in microcatchment in a postglacial area and its effect on slope morphodynamics (the upper Parsęta catchment, West Pomerania)). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 67, 212 str., 17 tabel, 83 ryc., ISBN 83-232-1034-9. ISSN 0554-8128.
 • Strzelczyk, J., 2003: Proso zwyczajne (Panicum miliaceum L.) we wczesnym średniowieczu Wielkopolski.
  (Sum.: Broomcorn millet (Panicum miliaceum L.) in the early-medival Wielkopolska (Great Poland)). Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM, tom 2, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 36 str., 16 tabel, 12 ryc., 4 fot., ISBN 83-89290-35-9.
 • Paluszkiewicz, R., 2004: Warunki sedymentacji osadów rytmicznie warstwowanych w zastoisku złocienieckim na Pojezierzu Drawskim.
  (Sum.: Condition of sedimentation of rhythmically stratified deposts in the Złocieniec proglacial lake in the Drawsko Lakeland). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences), Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, tom 34, 101 str., 4 tabele, 39 ryc., 20 fot.. ISBN 83-7063-396-X, ISSN 0137-9971.
 • Jasiewicz, J., 2005: Stratygrafia glin morenowych i struktura glacitektoniczna gardnieńskiej moreny czołowej.
  (Sum.: Stratigraphy of moraine tills and the glaciotectonic structure of the Gardno-Phase end moralne). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences), Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, tom 37, 122 str., 5 tabel, 57 ryc., 29 fot.. ISBN 83-7063-396-X, ISSN 0137-9971.
 • Lamentowicz, M., 2005: Geneza torfowisk naturalnych i seminaturalnych w Nadleśnictwie Tuchola.
  (Sum.: The origin and development of natural and seminatural peatlands in Tuchola Forest Inspectorate). Prace Zakładu Biogeografii i Paleoekologii UAM, tom 5, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 103 str., 6 tabel, 43 ryc., 56 fot., ISBN 83-60247-14-5.
 • Paluszkiewicz, R., 2008: Cechy osadów przyckiego zbiornika glacilimnicznego jako wyraz zmieniających się warunków środowiska depozycyjnego.
  (Sum.: Features of Pyrzyce glacilimnic reservoir deposits as a result of variable conditions of depositional environment). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (The Poznań Society for the Advancement of the Arts and Sciences), Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, tom 38, 160 str., 1 tabela, 58 ryc., 42 fot., ISBN 978-83-706355-5-8, ISSN 0137-9971.