ROZPRAWY HABILITACYJNE

 • Nowaczyk, B., 1986: Wiek wydm, ich cechy granulometryczne i strukturalne, a schemat cyrkulacji atmosferycznej w Polsce w późnym Vistulianie i Holocenie.
  (Sum.: The age of dunes, their textural and structural properties against atmospheric circulation pattern in Poland during the Late Vistulian and Holocene). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 28, 245 str., 15 tabel, 57 ryc., 6 fot.. PL ISSN 0554-8128.
 • Kłysz, P., 1990: Mechanizm kształtowania się strefy marginalnej fazy pomorskiej na obszarze Pojezierza Drawskiego.
  (Sum.: A mechanism of development of the Pomerania Phase marginal zone in the Drawskie Lakeland). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 47, 236 str., 55 ryc., 72 fot.. ISBN 83-232-0247-8, ISSN 0554-8128.
 • Borówka, R.K., 1992: Przebieg i rozmiary denudacji w obrębie śródwysoczyznowych basenów sedymentacyjnych podczas późnego vistulianu i holocenu.
  (Sum.: The pattern and magnitude of denudation in intraplateau sedimentary basins during the Vistulian and Holocene). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 54, 177 str., 10 tabel, 64 ryc.. ISBN 83-232-0555-8, ISSN 0554-8128.
 • Młynarczyk, Z., 1996: Transport materiału piaszczystego w korycie rzeki meandrującej i krętej (na przykładzie środkowej Prosny).
  (Sum.: Sand material transport in meandering and sinuous river channel (the case of the middle Prosna River)). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Acta Quaternaria 1, 94 str., 6 tabel, 45 ryc.. ISBN 83-232-0739-9, ISSN 0554-8128.
 • Wojciechowski, A., 2000: Zmiany paleohydrologiczne w środkowej Wielkopolsce w ciągu ostatnich 12000 lat w świetle badań osadów jeziornych rynny kórnicko-zaniemyskiej.
  (Sum.: Palaeohydrological changes in the central Wielkopolska lowland during the last 12000 years on the basis of deposits of the Kórnik-Zaniemyśl lakes). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 63, 236 str., 8 tabel, 65 ryc.. ISBN 83-232-1079-9, ISSN 0554-8128.
 • Kasprzak, L., 2003: Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej.
  (Sum.: Model of the Vistulian ice-sheet sedimentation in the Wielkopolska Lowland). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 66, 216 str., 2 tabele, 84 ryc., 18 fot. ISBN 83-232-1296-1, ISSN 0554-8128.
 • Antczak-Górka, B., 2005: Głazy rzeźbione przez wiatr jako wskaźniki różnowiekowych stref peryglacjalnych ostatniego zlodowacenia w Polsce Zachodniej.
  (Sum.: Wind-polished stones as indicators of last-glaciation zones of various ages in western Poland). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 69, 209 str., 48 tabel, 38 ryc., 8 fot. ISBN 83-232-1462-X, ISSN 0554-8128.
 • Milecka, K., 2005: Historia jezior lobeliowych zachodniej części Borów Tucholskich na tle postglacjalnego rozwoju szaty leśnej.
  (Sum.: History of Lobelia lakes in W Tuchola pinewoods on the background of post-glacial forest development). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press). Seria Geografia nr 71, 249 str., 3 tabele, 64 ryc., 5 fot.. ISBN 83-232-1518-9, ISSN 0554-8128.
 • Zwoliński, Z., 2007: Mobliność materii mineralnej na obszarach paraglacjalnych, Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka Zachodnia.
  (Sum.: The mobility of mineral master In paraglacial areas, King George Island, West Antarctica). Seria Geografia nr 74, Wydawnictwo Universytetu im. A. Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press), Poznań, 266 str., 69 ryc., 28 tabel, ISBN 978-83-232172-4-4, ISSN 0554-8128.
 • Górska-Zabielska, M., 2008: Fennoskandzkie obszary alimentacyjne osadów akumulacji glacjalnej i glaciofluwialnej lobu Odry.
  (Sum.: Fennoscandian mother region sof glacial and glaciofluvial deposits of the Odra lobe, north-western Poland and north-eastern Germany). Seria Geografia nr 78, Wydawnictwo Universytetu im. A. Mickiewicza (Adam Mickiewicz University Press), Poznań, 330 str., 139 ryc., 30 tabel, 11 fot., ISBN 978-83-232183-9-5, ISSN 0554-8128.
 • Makohonienko M., 2009: Szata roślinna północno-wschodnich Chin w holocenie – przemiany naturalne i pod wpływem działalności człowieka (Sum.: Vegetation of north-eastern China in Holocene – natural and anthropogenic changes). Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Poznań: 1-295. 
 • Stach, A., 2009: Analiza struktury przestrzennej i czasoprzestrzennej maksymalnych opadów dobowych w Polsce w latach 1956-1980
  (Sum.: Analysis of the spatial and spatial-temporal structure of maximum daily precipitation in Poland in the years 1956-1980). Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Seria Geografia nr 85, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 323 str., 147 ryc., 30 tab., ISBN 978-83-232-1988-0, ISSN 0554-8128.
  WWW
  AMUR
 • Mazurek, M., 2010. Hydrogeomorfologia obszarów źródliskowych (dorzecze Parsęty, Polska NW)
  (Sum.: (Hydrogeomorphology of channel heads (the Parsęta drainage basin, NW Poland),Seria Geografia 92, Wyd. Naukowe UAM, Poznań, 308 str.
  AMUR
 • Major, M., 2012: Funkcjonowanie zagłębień bezodpływowych w zróżnicowanych warunkach morfolitologicznych (dorzecze Parsęty, Pomorze Zachodnie).
  Studia i Prace z Geografii i Geologii 27, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 232 str. ISBN 978-83-63400-36-1.
 • Piotrowska I., 2012. Kształtowanie pojęć geomorfologicznych w dwujęzycznym nauczaniu geografii fizycznej.
  Studia i Prace z Geografii i Geologii 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1-187